19.12.10

Empire, Aerial (1h15min)Cast: Reina Enatsu, Yukari Kakiuchi, Masazumi Minaki, Naoko Maeda, Shiori Tada, Nagako Tomaru, Mie Ito, Takafumi Nakagawa, Ayumu Yamada, Mami Sakama, Yasuo Yamashita, Norihito Ishii, Takenori Goto, Daiji Meguro
Music: BLIND EMISSION a.k.a. Ito Atsuhiro (OPTRON, electronics, metal junk, etc) featuring HIKO (drums, percussion, etc)
Choreography: Kakuya Ohashi

dancehardcore.com

03.12.10

UNIQLOCK