09.01.11

Kakuya Ohashi and Dancers "Clarity in Abyss" (1h22min)Yukari Kakiuchi, Masazumi Minaki, Natsuko Furutachi, Naoko Maeda, Shiori Tada, Nagako Tomaru, Ayumu Yamada.
Choreography: Kakuya Ohashi
dancehardcore.com